OPOP

หลักการและเหตุผล
      จากนโยบายของทางโรงเรียน ประสงค์ให้นักเรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์  Thinking  Factory  ซึ่งจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน    สถานศึกษาได้จัดโครงการ  OPOP
(One Person One Product) หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยเสริม ความเป็นอัตลักษณ์ ของนักเรียน   โดยนำมาช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผน
ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องวางแผนจัดทำผลิตภัณฑ์คนละ  1 ชิ้น  แล้วนำไปจำหน่ายในวันงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเป็นบุคคล ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานรู้จัก การวางแผนในการสร้างผลิตภัณฑ์ และการตลาดมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รู้จักการหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนักเรียน ตามคำปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ ผู้มีการศึกษาดี  ต้องเลี้ยงตนเอง  เลี้ยงพ่อแม่  และช่วยเหลือประเทศชาติได้ ”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
  3. เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของโรงเรียน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้สร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ