วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (รหัส ว31101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โครงสร้างโลก จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. กัญญาภัทร กองคำ โรงเรียน วชิราลัย
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) อายุเทียบสัมพันธ์ (Relative age) หมายถึงอะไร
   อายุหินเปรียบเทียบ
   อายุหินจริง
   อายุหินที่มีซากดึกดำบรรพ์
   อายุซากดึกดำบรรพ์


ข้อที่ 2)ชั้นเปลือกโลก (Crust) มีส่วนประกอบใดบ้าง
   ก. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป
   ข. เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร
   ค. เปลือกโลกใต้มหาสมุทร
   ง. ทั้งข้อ ก และ ค


ข้อที่ 3)แก่นโลกชั้นในประกอบด้วยส่วนใดบ้าง
   ก. โลหะเหล็กและนิกเกิลเหลวร้อน
   ข. โลหะเหล็กและนิกเกิลแข็งร้อน
   ค. โลหะเหล็กและแมกนีเซียมเหลวร้อน
   ง. โลหะเหล็กและแมกนีเซียมแข็งร้อน


ข้อที่ 4)ชั้นบนสุดของเนื้อโลกมีลักษณะอย่างไร
   ก. เป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวลงแล้ว บางส่วน
   ข. เป็นหินที่เกิดจากการอัดตัวมีรูพรุน บางส่วนเป็นหินเปราะ
   ค. เป็นหินที่เกิดจากการหลอมเหลวและกำลังเป็นหินหนืด
   ง. เป็นหินที่เกิดจากการอัดตัวจนแกร่ง แต่บางส่วนเป็นชั้นหินจึงเกิดรอยแตก


ข้อที่ 5)ทฤษฎีใดนำไปอธิบายถึงการเกิดแผ่นดินไหว มหาสมุทรและซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมในหินบนเปลือกโลก
   ก. ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค
   ข. ทฤษฎีการเลื่อนไหลของแผ่นทวีป
   ค. ทฤษฎีการขยายตัวของแผ่นทวีป
   ง. ทฤษฎีการหดตัวของแผ่นทวีป


ข้อที่ 6)เหตุผลใดที่ไม่ค่อยพบซากดึกดำบรรพ์ในกลุ่มหินอัคนีและหินแปร
   หินอัคนีเกิดจากแมกมาที่มีความร้อนสูง
   หินแปรเกิดจากการแปรสภาพอันเนื่องมาจาก
   ทั้งหินแปรและหินอัคนีถูกแรงดันสูงมาก
   ถูกทั้งข้อ ก และ ข


ข้อที่ 7)การเรียงลำดับชั้นเปลือกโลก เข้าสู่ศูนย์กลางที่ถูกต้องคือข้อใด
   เนื้อโลก แก่นโลก
   แก่นโลก เนื้อโลก
   แมนเทิล เนื้อโลก
   เนื้อโลก แมนเทิล


ข้อที่ 8)ข้อมูลทางธรณีวิทยาชนิดใดบ้างที่สามารถอธิบายความเป็นมาของพื้นที่ในอดีตได้
   อายุทางธรณีวิทยา
   ซากดีกดำบรรพ์
   โครงสร้างและการลำดับชั้นหิน
   ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 9)อายุทางธรณีวิทยาแบ่งออกได้กี่แบบ อะไรบ้าง
   1 แบบ คือ อายุจริงทางธรณีวิทยา
   1 แบบ คือ อายุเทียบสัมพันธ์
   1 แบบ คือ อายุสัมบูรณ์
   2 แบบ คือ อายุเทียบสัมพันธ์ และอายุสัมบูรณ์


ข้อที่ 10)อายุเทียบสัมพันธ์ (Relative age) หมายถึงอะไร
   อายุหินเปรียบเทียบ
   อายุหินจริง
   อายุหินที่มีซากดึกดำบรรพ์
   อายุซากดึกดำบรรพ์