IMG_0080.jpg

วิชา ประวัติศาสตร์  ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง อาเซียน จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.ศราวุฒิ ธรรมสอน  โรงเรียน วชิราลัย
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)อาเซียนคืออะไร
   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
   องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
   ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้


ข้อที่ 2)สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
   รวงข้าว 10 รวง
   รวงข้าว 11 รวง
   ต้นข้าว 10 ต้น
   ต้นข้าว 11 ต้น


ข้อที่ 3)บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
   ดร.ถนัด คอมันต์
   นายศุภชัย พานิชยศักดิ์
   ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด
   ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ


ข้อที่ 4)ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
   เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น
   เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น
   เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น
   เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม


ข้อที่ 5)การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
   การประชุมอาเซียนซัมมิท
   การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
   การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก
   การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม


ข้อที่ 6)ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
   Asia South East Association Nations
   Association for South East Asian Nations
   Asia South East Association National
   Association for South East Asian National


ข้อที่ 7)สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
   10 ประเทศ
   12 ประเทศ
   15 ประเทศ
   20 ประเทศ


ข้อที่ 8)อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
   APT
   AST
   ATS
   ATP


ข้อที่ 9)อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
   ประชาคมการเมืองอาเซียน
   ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม


ข้อที่ 10)ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่
   ปัจจัยทางการเมือง - กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)
   การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
   สงครามเย็น
   การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ


IMG_0083.jpgIMG_0081.jpgIMG_0082.jpg