5.jpg

วิชา พระพุทธศาสนา (รหัส 23106) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา จำนวน 30 ข้อ
โดย อ.ทัศไนย   ชื่นจิตต์    โรงเรียนวชิราลัย
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 


ข้อที่ 1)  0.jpgพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่ใครเป็นครั้งแรก ?
  
   พระราชบิดา
       ปัญจวัคคี ทั้ง 5
       พระอัญญาโกณฑัญญะ
       อาจารย์ของพระองค์

 


ข้อที่ 2)  พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนใดเป็นแห่งแรก ?

1.jpg     เมืองพาราณสี   แคว้นกาส

     เมืองราชคฤห์   แคว้นมคธ
    
เมืองกุสินารา    แคว้นมัลละ
    
เมืองกบิลพัสดุ์  แคว้นสักกะ

 

 


ข้อที่ 3)  โอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน เกี่ยวกับเรื่องอะไร ?
2.jpg     ความตาย
    
ความเพียร
    
ความไม่ประมาท
    
ความสามัคคี

 


ข้อที่ 4) เพราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงเรียกพระพุทธเจ้า อีกชื่อหนึ่งว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ?
3.jpg       ตรัสรู้อริยสัจ 4
      ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
      ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
      หลังจากตรัสรู้แล้วได้นำสิ่งที่ตรัสรู้มา

 


ข้อที่ 5)  บุคคลกลุ่มใดที่สร้างระบบวรรณะให้เกิดขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล ?
4.jpg     ศูทร
     แพศย์
     กษัตริย์
     พราหมณ์

 


ข้อที่ 6) การแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยใช้ระบบวรรณะ ในสมัยก่อนพุทธกาล ก่อให้เกิดผลตาม ข้อใด ?
6.jpg     เป็นประโยชน์ในการปกครอง
     ทำให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตน
     เป็นการทำลายสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์
     ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าเพราะมัวแต่แย่งชิงความเป็นใหญ่กัน

 


ข้อที่ 7) ใครเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ?
7.jpg    พระอานนท์
    พระสุภัททะ
    พระสารีบุตร
    พระอัญญาโกณฑัญญะ

 

 


ข้อที่ 8) พุทธจริยาข้อใดที่มีผลทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้อย่างกว้างขวาง ?
8.jpg    ญาตัตถจริยา
    พุทธัตถจริยา
    โลกัตถจริยา
    ถูกทุกข้อ

 


ข้อที่ 9)  หลักคำสอนเรื่องใดที่เป็นทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนมากเป็น11.jpgพิเศษ ?
     อริยสัจ 4
     พรหมวิหาร 4
     กฎแห่งกรรม
     ทิฏฐธัมมิกัตถะ

 


ข้อที่ 10)  การแก้ปัญหาตามหลักของอริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร ?
9.jpg     แก้ที่สาเหตุ
     แก้ที่ตัวปัญหา
     แก้ที่ตัวบุคคล
     แก้ที่สภาพแวดล้อม

 

 


ข้อที่ 11) พุทธพจน์ข้อใดที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการแบ่งชนชั้นของสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาล ?
12.jpg     ให้ปฏิบัติไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
     บุคคลมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
     วรรณะทั้งหลายไม่มีตัวตน ไม่มีรูปแบบ
     คนเราจะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่ขึ้นอยู่กับชาติตระกูล

 


ข้อที่ 12) สถานการณ์ใดที่ควรนำทางสายกลางมาปฏิบัติมากที่สุด
13.jpg     น้ำขึ้นให้รีบตัก
     เข็นครกขึ้นภูเขา
     หักด้ามพร้าด้วยเข่า
     ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม

 


ข้อที่ 13) ประเทศใดไม่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป
13.jpg     ภูฏาน
     เนปาล
     อินเดีย
     อัฟกานิสถาน

 


ข้อที่ 14) สถานที่ใดไม่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ ?
14.jpg     โคนต้นนิโครธ
     ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
     ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
     ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 


ข้อที่ 15) ข้อใดกล่าวถึงดินแดนชมพูทวีปไม่ถูกต้อง
15.jpg     เป็นดินแดนแห่งต้นหว้า
     เดิมเป็นที่อยู่ของพวกดราวิเดียน
     เดิมเป็นที่อยู่ของพวกอารยันซึ่งเป็นชนผิวขาว
     เป็นดินแดนที่มากไปด้วยลัทธิความเชื่อและวัฒนธรรม

 


ข้อที่ 16) พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ตรงกับวัน อะไร ?
16.jpg   วันวิสาขบูชา
   วันอาสาฬบูชา
   วันอัฎฐมีบูชา
   วันมาฆบูชา

 


ข้อที่ 17) เทียน 2 เล่ม ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชา หมายถึง ?
17.jpg     พระธรรม พระวินัย
     บริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ
     ศีล สมาธิ
     เมตตา อุเบกขา

 


ข้อที่ 18) ธูป 3 ดอก ที่ตั้งอยู่ในโต๊ะหมู่บูชา หมายถึง ?
18.jpg    พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
    บริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ ปัญญาธิคุณ
    ศีล สมาธิ ปัญญา
    เมตตา มุทิตา อุเบกขา

 


ข้อที่ 19) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันใดที่มีการเวียนเทียน ?
19.jpg    วันอัฐมีบูชา กับ วันธรรมสวนะ
    วันมาฆบูชา กับ วันอาสาฬหบูชา
    วันวิสาขบูชา กับ อาสาฬหบูชา
    เวียนเทียนทุกครั้ง ที่ตรงกับวันสำคัญ


ข้อที่ 20) วันใด เป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ ในเหตุการณ์สำคัญคือการถวายพระเพลิง(เผาพระศพ) ?
20.jpg   วันวิสาขบูชา
   วันอาสาฬบูชา
   วันอัฎฐมีบูชา
   วันมาฆบูชา

 


ข้อที่ 21) วันใด ที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก ?
21.jpg     วันวิสาขบูชา
     วันอาสาฬหบูชา
     วันมาฆบูชา
     วันอัฎฐมีบูชา

 


ข้อที่ 22) วันสำคัญอะไร ที่เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ?
22.jpg   วันวิสาขบูชา
   วันอาสาฬบูชา
   วันมาฆบูชา
   วันอัฎฐมีบูชา

 

 


ข้อที่ 23) การกรวดน้ำ ในพิธีทำบุญต้องทำในเวลาใด ?
23.jpg    เมื่อพระว่า ยถา วาริวหา ............
    เมื่อพระขัด สัคเค ..........
   เมื่อพระรับ สัพพีติโย ……….
   เมื่อพระอนุโมทนาเสร็จแล้ว

 

 


ข้อที่ 24) การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
24.jpg   ถวายทานเจาะจงเจ้าอาวาส
   ถวายภัตตาหารพระที่รู้จักกัน
   ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
   เมื่อพระอนุโมทนาเสร็จแล้ว

 


ข้อที่ 25) หากนักเรียน คุยกับพระสงฆ์ นักเรียนต้องประพฤติตน อย่างไร ?
25.jpg   สนทนาอย่าง เป็นกันเอง
   ยกมือไหว้ทุกครั้ง เมื่อสนทนา
   หาที่นั่งให้ พระสงฆ์
   หันหน้าไปทางอื่น ไม่สบตา


ข้อที่ 26) พระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีในด้านใด ?
26.jpg   ศีลบารมี
   ขันติบารมี
   ทานบารมี
   บำเพ็ญเพียรบารมี


ข้อที่ 27)  สถานที่ที่พระเวสสันดรจะไปบำเพ็ญพรตออกผนวชเป็นฤๅษีคือที่ใด ?
27.jpg   เขาวงกต
   เมืองเจตรัฐ
   แคว้นกาลิงครัฐ
   หมู่บ้านทุนนวิฏฐ์


ข้อที่ 28) การศึกษาเวสสันดรชาดกในข้อใดนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้มีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรม28.jpgประเพณีที่ดีงามของชาติ
   การอ่านจากพระไตรปิฎก
   การสนทนากับพระสงฆ์
   การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
   การฟังเทศน์มหาชาติ


ข้อที่ 29)  ใครเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนา
29.jpg   พระมหากัสสปะ
   พระสารีบุตร
   พระอัญญาโกณฑัญญะ
   พระอานนท์


ข้อที่ 30)  การประเคน คือ อะไร ?
35.jpg   การถวายของแก่พระสงฆ์
   การที่พระสงฆ์รับของจากชาวบ้าน
   การแสดงความเคารพพระสงฆ์
   การนำอาหารคาวหวานใส่ลงในบาตพระ